Kalcifikace srdeční chlopně

Vzhledem k tomu, že se počet chirurgických zákroků na aortální chlopni zvyšuje u pacientů starších 60 let, počet pacientů s diagnózou aterosklerotických a degenerativních (věkové defekty) se významně zvýšil. Většina případů aortální stenózy u dospělých je způsobena degenerativním kalcifikačním procesem, který způsobuje imobilizaci aortálních chlopní. Kalcifikovaná léze začíná u základny listu a probíhá ve směru jejího volného okraje, případně způsobuje pokles funkční oblasti ventilu, případně bez adheze podél příslušného vzoru.

V posledních letech byla aktivně diskutována podobnost procesů probíhajících v srdci u pacientů se senilní (věkovou) kalcifikací aortální chlopně a procesy osteogeneze. V této zóně začíná buněčná infiltrace zesilovat aktivací v místě lézí T-lymfocytů (T-helper), které produkují interferon gama. Na membránách fibroblastů ve ventilech je exprimován antigen HLA-DR, což vede k významnému zvýšení syntézy kolagenu, extracelulární matrix a syntéze markerů buněk alfa-aktinu a desminu buněk hladkého svalstva. V budoucnu makrofágy syntetizují osteopontin ve ventilech, které regulují procesy osifikace a kalcifikace (I.V. Yegorov).

Problémem včasné diagnózy kalcifikace a související stenózy aortální chlopně je to, že u některých pacientů zůstává i kritická stenóza aorty po dlouhou dobu asymptomatická, zatímco v jiných případech mírné onemocnění chlopní způsobuje klinické projevy. Systolický hluk lze slyšet s mírnou kalcifikací chlopní as těžkou stenózou. Je důležité, aby velká část pacientů s degenerativními lézemi a především se stenózou aorty byla starší 65 let, u nichž se klinický obraz změn srdečního onemocnění v důsledku souběžného koronárního onemocnění srdce, hypertenze a dalších onemocnění. Důležitým problémem, zejména u starších pacientů a žen se stenózou aorty v důsledku kalcifikace, je rozvoj nadměrné hypertrofie myokardu LV (více než je nutné k potlačení vysokého tlaku), což je spojeno s vysokou perioperační morbiditou a mortalitou.
Kalcifikace vláknitého prstence mitrální chlopně je chronický degenerativní proces, který je obvykle detekován u starších osob a podle literatury často postihuje ženy.

Typicky tento proces nevede k závažné dysfunkci chlopně, ale u některých pacientů se vyvíjí mitrální regurgitace, vzácně stenóza. V některých nejzávažnějších případech se může kalcifikace rozšířit na myokard LV. Podle řady autorů je pro pacienty s poruchou metabolismu vápníku charakteristická intramyokardiální distribuce kalcifikace. Tyto změny se vyskytují u pacientů s chronickým selháním ledvin, primárně léčených programovanou hemodialýzou. Specifické pro CRF faktory, které inhibují funkci srdce, jsou anémie, přítomnost arteriovenózní píštěle (AVF), poruchy elektrolytu složení krve, sekundární hyperparatyreózy, hyperfosfatemie, hyperhomocysteinémie a laboratorních markerů chronického zánětu (zvýšení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), hypoalbuminemia, a atd.)

Faktor v progresi srdeční kalcifikace u pacientů s terminálním CRF je v první řadě nerovnováha mezi koncentracemi vápníku a anorganického fosfátu v séru, která je zase spojena s komplexem faktorů, včetně patatologie parathormózy u pacientů podstupujících hemodialýzu. Je důležité, aby kalcifikace struktur srdce u pacientů s terminálním onemocněním ledvin nevedla pouze k tvorbě defektů chlopní při současné hemodynamické změně. Existují důkazy, že tento stav je spojen se zvýšeným rizikem tromboembolických komplikací u pacientů na programované hemodialýze.

Kalcifikace vláknitého prstence mitrální chlopně také koreluje se známými rizikovými faktory pro aterosklerózu, jako je věk, diabetes mellitus, arteriální hypertenze a hyperlipidemie. Navíc, na základě patofyziologických studií, prováděných převážně v 80. letech. XX století., Byla předložena teorie, že kalcifikace vláknitého kruhu mitrální chlopně je formou aterosklerózy. Například ve studiích Fink N. et al. bylo možné potvrdit, že u pacientů s kalcifikací vláknitého prstence mitrální chlopně je častější ateromatóza aorty. Kromě toho byla zjištěna korelace mezi rozsahem poškození ventilového aparátu a tloušťkou ateromatózního plaku v nádobě. U pacientů s kalcifikací vláknitého kruhu mitrální chlopně je častěji detekována stenóza karotidy, koronárních a periferních arterií. Předpokládá se tedy, že pacienti s kalcifikací vláknitého kruhu mitrální chlopně představují skupinu zvýšeného rizika stenózní vaskulární ateromatózy.

Včasné studie potvrdily přítomnost spojení mezi kalcifikací aortální chlopně a hyperlipidemií, jakož i přítomností ateromových plaků obsahujících aterogenní lipoproteiny a zánětlivé buňky v místech kalcinovaných ventilů.

V současné době jsme nuceni konstatovat, že doporučení pro léčbu pacientů s asymptomatickou kalcifikací a stenózou aortální chlopně nemají lékovou terapii.

Vzhledem k tomu, že patologie degenerativního onemocnění chlopně má mnoho rysů podobných ateroskleróze, byly dány velké naděje na možnost použití statinů ke zpomalení rychlosti progrese onemocnění.

V řadě malých, otevřených studií, léčba statiny zpomalila progresi kalcifikace aorty. První byly pozitivní výsledky ve studiích na zvířatech. V experimentu s králíky hypercholesterolemie indukovala aterosklerotickou proliferaci ve strukturách aortální chlopně s transformací na osteoblastový fenotyp. Inhibice tohoto procesu byla také prokázána proti použití atorvastatinu. Následně existovaly klinické údaje. Rosenhek a kol. Bylo vyšetřeno 211 pacientů s aortální stenózou (věk 70 ± 10 let, špičková rychlost na AA> 2,5 m / s, plocha otevření ventilu 0,84 ± 0,23 cm2, průměrný gradient ventilu 42 ± 19 mm Hg). Ve skupině pacientů, kteří dostávali statiny (0,10 + 0,41 m / s ročně), byla hemodynamická progrese chlopňového onemocnění podle Dopplerova-EchoCG významně méně výrazná ve srovnání s neléčenými pacienty (0,39 ± 0,42 m / s). ročně).

Ve studii RAAVE (Rosuvastatin ovlivňující endotelium aortického ventilu) bylo 121 pacientů (průměrný věk 73,7 ± 8,9 let; 57 mužů a 64 žen) s asymptomatickou stenózou aorty (průměrná plocha AK 1,23 cm2) a hypercholesterolemie léčeno dávkou rosuvastatinu 20 mg / den. Podávání rosuvastatinu bylo doprovázeno zpomalením progrese aortální stenózy. Během pozorovacího období, které bylo 73 ± 24 týdnů, bylo zvýšení gradientu píku ve skupině pacientů, kteří nedostávali statiny, 7,57 + 9,62 mm Hg. Čl. rosuvastatinu - 2,13 ± 12,91 mm. Hg, P = 0,010.
Získané pozitivní výsledky se staly pobídkou k provádění poměrně velkých klinických studií. Nicméně tyto studie neprokázaly významný pokles rychlosti progrese onemocnění na pozadí užívání statinů.

V prospektivní multicentrické placebem kontrolované studii SALTIRE (Skotská aortální stenóza a studie snižující lipidy, Dopad na regresi) bylo 155 pacientů s těžkou stenózou kalcifické aorty (průměrná plocha AC 1,03 cm2) randomizováno do skupin atorvastatinu (80 mg / den) a placeba.. Během 25 měsíců sledování však atorvastatin neměl významný vliv na rychlost progrese onemocnění chlopní.

V největší multicentrické prospektivní studii SEAS (Simvastatin a Ezetimib v aortální stenóze) je 1873 pacientů s asymptomatickou mírnou a střední aortální stenózou (průměrná maximální rychlost při AC 3,1 m / s, průměrný gradient 23 mm Hg, gradient píku 40 mmHg, průměrná plocha otevření AK je 1,27 cm2) a absence dalších indikací pro terapii snižující lipidy byla randomizována do léčebných skupin (simvastatin 40 mg / den + ezetimib 10 mg / den) a placebo.

Průměrný věk pacientů zařazených do studie byl 68 let (39% žen, 61% mužů). 52% pacientů mělo hypertenzi, průměrná koncentrace kreatininu byla 1,1 mg / dL. Intenzivní terapie snižující hladinu lipidů po 52,2 měsících sledování nevykazovala žádnou výhodu z hlediska výskytu příhod spojených s onemocněním aortální chlopně (ventilační protetika, smrt nebo hospitalizace v důsledku kardiovaskulárních příhod, HF; OR 0,97; 95% CI 0)., 83-1,14; P = 0,73) ve srovnání s placebem fuppa. Ve stupni progrese stenózy nebyly signifikantní rozdíly (zvýšení rychlosti aortální chlopně bylo ve skupině s placebem 0,62 ± 0,61 m / s a ​​0,61 ± 0,59 m / s ve skupině léčené; 95% CI 0, 06 - 0,05, P = 0,83).

Ve skupině pacientů, kteří dostávali kombinaci léků, bylo během sledovaného období provedeno méně intervencí na koronárních cévách. V léčebné skupině byly neočekávaně často detekovány zhoubné novotvary. Kombinovaná terapie snižující lipidy v této studii tedy neprokázala schopnost snižovat rychlost progresí kalcifikace a stenózy aortální chlopně.

V současné době tedy neexistují žádné přesvědčivé klinické důkazy ve prospěch nutnosti použití statinů u pacientů s kalcifikací chlopní, které jsou dostatečné k tomu, aby byly provedeny změny v pokynech pro léčbu pacientů s chlopenním srdečním onemocněním.

Tekuspidální ventilační kalcifikace je extrémně vzácný stav, obvykle zjištěný u velmi starších pacientů.

Kalcifikace srdce a cév: výskyt, příznaky, diagnostika, léčba

Ve stáří a za určitých patologických podmínek se v lidském těle hromadí přebytek vápníku, který se přirozeně nemůže odstranit. Je propuštěn do krve. Jako výsledek, vápník začne být uložen na stěnách cév, včetně aorty. Tam je vápnění jeho stěn a ventilových letáků. Tento proces se nazývá kalcifikace (kalcifikace, kalcifikace). V případě poranění aorty představuje onemocnění přímou hrozbu pro život člověka, protože vápníkové překrytí na stěnách je zbavuje pružnosti.

Aorta se začíná podobat křehké porcelánové nádobě, která může prasknout ze zvýšeného zatížení. Takovým faktorem pro tuto velkou tepnu je zvýšený tlak. Může kdykoliv rozbít křehkou zeď a způsobit okamžitou smrt. Zvýšení tlaku je způsobeno proliferací polypoózních trombotických hmot na aortálních chlopních způsobených kalcifikací, což vede ke zúžení úst.

Eliminace kalcifikace

Aortální kalcifikace je jedním z důvodů vzniku těžké choroby - aortální stenózy (AS). Speciální metody lékové terapie tohoto onemocnění nejsou. Je nutné provést všeobecný posilovací kurz zaměřený na prevenci koronárních srdečních onemocnění (CHD) a srdečního selhání, stejně jako na eliminaci stávajících onemocnění.

 • Léčba mírné až střední kalcifikace se provádí s přípravky obsahujícími vápník s vysokým obsahem hořčíku. Úspěšně rozpouští vápenaté usazeniny na stěnách aorty. V rozpuštěné formě se některé z nich vylučují z těla a některé absorbují kostní tkáň.
 • Léky jsou předepsány k normalizaci krevního tlaku a udržování v určitých mezích.
 • Stagnace krve v malém kruhu je eliminována užíváním diuretik.
 • Při vzniku systolické dysfunkce levé komory a fibrilace síní se používá digoxin.
 • Těžké formy jsou eliminovány pouze chirurgickým zákrokem.
 • Pro léčbu aortální kalcifikace u dětí se používá aortální balónková valvuloplastika - minimálně invazivní postup pro rozšíření srdeční chlopně vložením katétru do aorty s nafukovacím balónkem na konci (technologie je blízko tradiční angioplastiky).

Kalcinóza - příčina aortální stenózy

Jednou ze společných příčin (až 23%) vývoje defektů srdeční chlopně je aortální stenóza (AK). Je způsoben zánětlivým procesem (revmatická valvulitis) nebo kalcifikací. Toto onemocnění je považováno za skutečnou stenózu. Kalcifikace aortálních chlopní vede k degenerativním změnám v jeho tkáních. Postupně kondenzují a zesilují. Nadměrné vrstvení vápenných solí přispívá k narůstání cusps podél spár, v důsledku čehož se snižuje efektivní plocha otevření aorty a dochází k její nedostatečnosti (stenóza). To se stává překážkou v cestě proudění krve z levé komory. Jako výsledek, v přechodové oblasti od LV k aortě, pokles krevního tlaku nastane: uvnitř komory to začne prudce stoupat, a v ústech aorty padá. Výsledkem je, že komora levé komory se postupně táhne (dilatuje) a stěny zesílí (hypertrofie). To oslabuje jeho kontraktilní funkci a snižuje srdeční výdej. Levá síň zároveň prožívá hemodynamické přetížení. To jde do cév plicního oběhu.

Je třeba poznamenat, že levá komora má silnou sílu, která může kompenzovat negativní účinky stenózy. Normální plnění krví je zajištěno intenzivním stahem levé síně. Po dlouhou dobu se tedy defekt vyvíjí bez znatelných poruch oběhu a pacienti nemají žádné příznaky.

Vývoj kalcifikace aortální chlopně

Kalcifikace srdečních chlopní je prekurzorem takových onemocnění, jako je srdeční selhání, generalizovaná ateroskleróza, mrtvice, srdeční infarkt, atd. Obvykle se kalcifikace aortální chlopně vyvíjí na pozadí degenerativních procesů vyskytujících se v jeho tkáních způsobených revmatickou valvulitidou. Shrivel, svařované hrany chlopně ventilu tvoří beztvaré vápenaté výrůstky, které překrývají otvor aorty. V některých případech může dojít k zachycení kalcifikace v bezprostřední blízkosti stěny levé komory, předního příklopu MK, rozdělení mezi komorami.

 1. V počáteční fázi je zaznamenána hyperfunkce levé komory. Přispívá k jeho úplnému vyprázdnění. Proto nedochází k dilataci (protažení) její dutiny. Tento stav může trvat dost dlouho. Ale možnosti hyperfunkce nejsou neomezené a začíná další etapa.
 2. Pokaždé, když v dutině LV zůstává stále více a více krve. Díky tomu jeho diastolická (během excitační) náplně vyžaduje větší objem. A komora se začíná rozšiřovat, to znamená, že je její tenká dilatace. A to zase vede ke zvýšení kontrakce LV.
 3. V další fázi dochází k myogenní dilataci způsobené oslabením myokardu, který je příčinou aortální insuficience (stenózy).

senilní (horní) a bicuspidální stenóza (pod) aortální chlopně v důsledku kalcifikace

Vápník AK je detekován během radiografie. Je jasně viditelný na šikmé projekci. Při echokardiografii se kalcifikace zaznamenává jako obrovské množství vysoce intenzivních ech.

Od té doby existuje kompenzace za aortální oběhové selhání, člověk se cítí docela zdravý. Nemá žádné klinické projevy nemoci. K srdečnímu selhání dochází neočekávaně (u pacienta) a začíná rychle postupovat. Smrt nastává v průměru 6 a půl roku po nástupu příznaků. Jedinou účinnou léčbou tohoto defektu je chirurgický zákrok.

Kalcifikace mitrální chlopně

Calcionosis je velmi obtížné diagnostikovat, protože její klinické projevy jsou podobné symptomům kardiosklerózy, hypertenze, revmatismu. Pacient je proto často mylně diagnostikován a kalcifikace pokračuje, což vede k závažným srdečním vadám, jako je nedostatečnost mitrální chlopně nebo mitrální stenóza.

kalcifikace mitrální chlopně

Pacienti si stěžují na snížený výkon, únavu. Mají dušnost, přerušení práce srdce, střídání s častým tepem, bolestí srdce. V mnoha případech dochází k kašli s krví, hlas se chraptí. Včasná léčba kalcifikace mitrální chlopně s použitím mitrální a profylaktické léčby pomocí commissurotomie nejenže obnoví srdeční aktivitu, ale také poskytne příležitost vést aktivní životní styl.

Schopnost detekovat kalcinaci tohoto typu poskytuje dopplerovské barevné skenování. Při vyšetření je lékař zasažen akrocyanózou a "mitrálním" červenáním na pozadí bledosti kůže. Při úplném vyšetření pacienta je diagnostikována expanze levé síně a její hypertrofovaná stěna s malými krevními sraženinami v uchu. Současně zůstává velikost levé komory nezměněna. V pravé komoře jsou stěny rozšířené, s výrazným zahuštěním. Plicní žíly a tepna jsou také rozšířeny.

Kalcifikace krevních cév a jejich typů

Kalcifikované plaky na arteriálních stěnách jsou jednou ze společných příčin infarktu myokardu a cévní mozkové příhody v důsledku významného zúžení lumen mezi jejich stěnami. Zabraňuje proudění krve ze srdce. To narušuje cirkulaci velkého kruhu, což vede k neadekvátnímu zásobování myokardu a mozku krví a neuspokojuje jejich potřebu kyslíku.

Podle mechanismu vývoje je cévní kalcifikace rozdělena do následujících typů:

 • Kalcifikace je metastatická, jejíž příčinou je porucha práce (nemocí) jednotlivých orgánů, například ledvin, tlustého střeva atd. U starších lidí a v dětství se kalcifikace vyvíjí z nadměrného příjmu vitamínu D. Nejčastěji tento typ kalcifikace nemá klinické příznaky.
 • Intersticiální (univerzální) kalcifikace nebo metabolická kalcifikace. Příčinou je zvýšená citlivost organismu na vápenaté soli (kalcifikace). Progresivní, závažné onemocnění.
 • Kalcifikace dystrofická. Tato kalcifikace srdce vede k tvorbě "srdce srdce" v perikarditidě nebo "krunýři plic" v pohrudnici, způsobuje zhoršení srdeční činnosti a může způsobit trombózu.
 • Děti mají často idiopatickou (kongenitální) kalcifikaci, ke které dochází ve vývojových patologiích srdce a cév.

Kalcifikace abdominální aorty

Aneurysma abdominální aorty může být smrtelná po celý rok. Někdy člověk náhle zemře z vnitřního krvácení v dutině břišní způsobené rupturou aneuryzmatu. Příčinou tohoto onemocnění je kalcifikace břišní aorty. Je detekován během průzkumu fluoroskopie.

Hlavními příznaky tohoto onemocnění jsou bolesti břicha, které se objevují po každém jídle, které se s postupujícím onemocněním zvyšuje, stejně jako přerušovaná klaudikace.

Operace - resekce aneuryzmatu. V budoucnu protetika vzdálené oblasti aorty.

Intracardiac calcification

Patologický proces ukládání vápenaté soli na sklerotická parietální ztluštění myokardu a jeho chordálních filamentů, cuspů a ventilových bází (intrakardiální kalcifikace) vede ke změně fyzikálně-chemických vlastností tkání. Akumulují alkalické fosfatázy, které urychlují tvorbu vápenatých solí a přispívají k jejich ukládání v nekrotických oblastech. Někdy je intrakardiální kalcifikace doprovázena vzácnými a někdy neočekávanými projevy, například poškozením endotelu a jeho exkoriací. V některých případech dochází k prasknutí endotelu, který způsobuje trombózu chlopně.

Trombóza je nebezpečná, protože vede k sepse a tromboendokarditidě. V lékařské praxi se mnoho případů, kdy trombóza zcela překrývá s mitrálním prstencem. Na základě intrakardiální kalcifikace se může vyvinout stafylokoková embolická meningitida, která je téměř vždy smrtelná. S rozšířením kalcifikace na velké plochy listů chlopně, její tkáně změknou a vytvoří na nich sypké hmoty. Případy případů chlopní se mohou přesunout do blízkých oblastí myokardu.

Existují dva typy intrakardiální kalcifikace:

 1. Primární (degenerativní, věk), jehož původ není vždy znám. Nejčastěji pozorované při stárnutí těla.
 2. Sekundární, vyskytující se na pozadí onemocnění kardiovaskulárních a endokrinních systémů, ledvin atd.

Léčba primární kalcifikace je omezena na prevenci výskytu dystrofických změn spojených se stárnutím těla. V sekundární kalcifikaci je v první řadě odstraněna příčina způsobující tvorbu vápnitých výrůstků na stěnách cév a ventilů.

angioplastika - metoda eliminace kalcifikace

Běžnou metodou léčby některých srdečních onemocnění, zejména infarktu myokardu, je balónková angioplastika (obnovení lumen cévy pomocí nafukovacího balónu). Tímto způsobem jsou koronární tepny rozšířeny, stlačují a zplošťují růst vápníku na jejich stěnách, které překrývají mezery. Je to však obtížné, protože ve válcích je nutné vytvořit tlak, který je dvakrát vyšší než tlak používaný při léčbě srdečního infarktu. V tomto případě existují určitá rizika, například tlakovací systém nebo samotný balónek nemusí vydržet tlak zvýšený na 25 atm. tlak a prasknutí.

Klinické příznaky

Nejčastěji se projevují symptomy intrakardiální kalcifikace v pozdních stádiích, kdy ložiska vápna již způsobila významné fyziologické změny ve struktuře srdce a vedly k narušení krevního oběhu. Člověk pociťuje přerušení v srdečním rytmu, prožívá bolest v oblasti srdce a neustálou slabost. On je často závrať (obzvláště během náhlé změny pozice). Neustálým společníkem kalcifikace je dušnost. Zpočátku se snižuje v klidu, ale jak choroba postupuje, je zaznamenána i během nočního spánku. Jsou možné krátké ztráty a krátkodobá ztráta vědomí.

Hlavní příčiny kalcifikace spočívají v porušení regulace metabolických procesů. To může být způsobeno endokrinním narušením, což vede ke snížení produkce parahormonů a kalcitoninu. To způsobuje porušení acidobazické rovnováhy krve, v důsledku čehož se vápenaté soli přestávají rozpouštět a v pevné formě se usazují na stěnách cév.

Poměrně často se k kalcifikaci podílí onemocnění ledvin (chronická nefritida nebo polycystika), nádory a nemoci myelomu. Kalcifikace tepen se může objevit v pooperačním období, na pozadí poškození měkkých tkání při implantaci funkčních zařízení. Velké vápnité konglomeráty se nejčastěji tvoří v oblastech s mrtvou tkání nebo v její dystrofii.

Moderní diagnostické metody

Vysoká mortalita pacientů s diagnózou kalcifikace srdce nebo aorty způsobuje, že zdravotníci z celého světa hledají nové, pokročilejší metody diagnostiky tohoto onemocnění. Následující metody jsou ve stadiu klinických studií:

 • ELCG (elektronová paprsková počítačová tomografie), poskytující kvalitativní posouzení kalcinace.
 • Dvourozměrná echokardiografie, pomocí které získávají vizualizaci kalcifikací. Jsou detekovány ve formě několika ech. Tato technika umožňuje identifikovat anatomické poruchy, ale nekvantifikuje prevalenci kalcinace.
 • Ultrasonografie. Může být použit k identifikaci kalcifikace cévních stěn, ale neumožňuje stanovit přítomnost a stupeň kalcifikace chlopní aorty.
 • Ultrazvuková denzitometrie. Provádí se pomocí Nemio - diagnostického systému firmy TOSHIBA. Zahrnuje srdeční senzor ve formě fázového pole a počítačový srdeční program IHeartA. Toto zařízení vám umožňuje diagnostikovat stupeň distribuce kalcifikace z hlediska střední hodnoty.
  1. Pokud je střední hodnota menší než 10, chybí kalcifikace AK;
  2. Pokud 10 17 znamená významný nárůst vápenných ložisek (3 stupně).

Je zvláště důležité včas a správně diagnostikovat stupeň kalcifikace během těhotenství. Při vysokém stupni kalcifikace vznikají při porodu často problémy, protože vápník se může usazovat nejen na srdečních chlopních, ale také na placentě. Pokud je diagnostikována kalcifikace prvního stupně, mělo by být použití potravin s vysokým obsahem vápníku omezeno. Doporučuje se užívat multivitaminy a léčiva s vysokým obsahem hořčíku.

Lidové recepty proti kalcifikaci

To je věřil, že můžete zastavit rozvoj kalcifikace, pomocí lidových prostředků založených na česneku. Unikátní schopnost této rostliny rozpustit vápenná ložiska byla objevena evropskými vědci, kteří provedli výzkum účinků svých biologicky aktivních látek na krevní cévy. Pro profylaktické účely, den je dost jíst jen dva hřebíček.

Čínští léčitelé připravili česnekovou tinkturu z 300 g loupaných a nasekaných stroužků česneku a 200 g alkoholu (vodky). Po 10denní infuzi bylo užito následujícím způsobem:

 • 5 dní, počínaje jednou kapkou na 50 ml studeného mléka, třikrát denně, přidáním jedné kapky s každou dávkou. Večer pátého dne byste měli pít 50 ml mléka s 15 kapkami česnekové tinktury.
 • 5 dní, na každé recepci se snižuje jedna kapka. 10. den večer musíte pít 50 ml mléka s jednou kapkou infuze.
 • Pak vezměte na každou recepci 25 kapek, dokud tinktura neskončí.

Zachoval se recept na „Elixír mládí“, který tibetští mniši používali k čištění cév a prodloužení života:

 • Jsou to 100 gramů suché trávy heřmánku, mateřídouška a březové pupeny. Směs se důkladně promíchá a směs se rozemele. Jedna polévková lžíce vařené kolekce byla vařena s 0,5 litru vroucí vody a naplněna 20 minut. Večer před spaním se vypije sklenice teplé filtrované infuze s přídavkem lžíce medu. Druhá část se vypije ráno na lačný žaludek.

Oba tyto balzámy účinně čistí krevní cévy, vylučují známky aterosklerózy a kalcifikace stěn aorty a vracejí svou pružnost. Doporučuje se používat je jednou za pět let.

Nebezpečné onemocnění převážně lidí ve stáří - kalcifikace srdce

V rozporu s metabolismem vápníku se vymyje z kostí a uloží do tkání, kde by normálně neměl být. Kalcifikace velkých cév a chlopňového aparátu srdce narušuje intrakardiální a systémový oběh a je rizikovým faktorem infarktu myokardu. Pro léčbu pomocí hořčíkových solí, antihypertenziv a kardiotrofních léčiv. Během tvorby srdečního defektu v důsledku těsnění ventilu je znázorněna operace.

Přečtěte si v tomto článku.

Příčiny kalcifikace srdce

Depozice vápenatých solí v srdci se nejčastěji vyvíjí po infarktu myokardu nebo zánětu myokardu. Faktory, které přispívají k přechodu této makrobuňky z krve do tkáně, zahrnují:

 • nedostatečný příjem nebo zvýšená ztráta hořčíku;
 • dystrofie srdečního svalu, včetně věku;
 • ložiska chronického zánětu;
 • narušení příštítných tělísek;
 • odchylka od normálního ukazatele acidobazické rovnováhy;
 • destrukce kostí;
 • onemocnění ledvin.

Doporučujeme přečíst článek o ateroskleróze aorty a poškození chlopně. Z ní se dozvíte o příčinách a důsledcích patologie, diagnostiky a léčby.

A více o blokádě svazku Jeho.

Vývoj onemocnění na chlopních, aortě, cévách, myokardiálních chlopních

Oblasti nekrózy a jizevní tkáně, implantátů, aterosklerotických plaků, trombů, tj. Jakékoli abnormální tkáně, jsou kalcifikovány. Narušení metabolismu tuků stimuluje kalcifikaci, protože cholesterol se spojuje s vápenatými ionty za vzniku vápenných usazenin. Aterosklerotické změny jsou proto považovány za stadium před kalcinací.

Tyto procesy se vyvíjejí v místech největší zátěže na ventily a cévní stěny. Počátkem je zpravidla porážka aorty a potom mitrální chlopně. Dále se septum a levá komora kalcinují. Klapky ztrácejí svou pružnost a pohyblivost. Vytvořená stenóza otvorů. Kalacinóza je nejčastější příčinou srdečních vad v dospělosti.

Klasifikace kalcifikace

Kalcifikace cév a chlopní srdce je primární a sekundární. První možnost se týká změn tělesných tkání souvisejících s věkem. Je častěji detekován u starších žen, stárnutí srdečních chlopní má nevratný průběh a závažné klinické příznaky. Sekundární proces se vyvíjí se zánětem nebo abnormální strukturou ventilového zařízení.

V závislosti na mechanismu vývoje (patogeneze) se rozlišují následující formy patologie:

 • Metastatické. Vápník pochází z krve, kde obsahuje nadměrné množství. Vyznačuje se množstvím lézí. Vyskytuje se u zlomenin kostí, nádorů, onemocnění střev, ledvin, nadbytku vitamínu D.
 • Dystrofické. Stává se to v případě zhoršené absorpce vápníku ložisky nekrózy (srdečního infarktu) nebo chronického zánětu (myokarditida, vaskulitida, perikarditida).
 • Metabolické (zaměnitelné). Vyskytuje se i při malém množství vápníku v krvi, protože v něm nemůže být zachován. Vyskytuje se jako systémové nebo lokální léze.

Příznaky onemocnění

Přes prevalenci a závažné klinické projevy se diagnóza kalcifikace v průběhu života pacienta zřídka provádí. Důvodem je absence specifických symptomů. Symptomy patologie se podobají jiným onemocněním, maskovaným jako:

Porážka abdominální aorty způsobuje bolest břicha, nadýmání, zažívací potíže. Když kalcifikace hrudní části je chrapot, pocit "hrudky" v krku. Kromě toho existuje celá řada běžných projevů: kompakce pod kůží, nízká pohyblivost kloubů, rozmazané vidění, ztráta hmotnosti.

Jaké je nebezpečí kalcifikace srdce

Kalcifikace chlopní myokardu po dlouhou dobu se neprojevuje symptomy, ale její progresivní průběh způsobuje tyto komplikace:

 • koronární insuficience a ischemie;
 • záchvaty astmatu;
 • srdeční astma;
 • bakteriální endokarditida;
 • poruchy rytmu;
 • infarkt

Depozice vápenatých solí poškozují vnitřní výstelku srdce, což může způsobit jeho prasknutí při tvorbě krevních sraženin. To je nebezpečné při odtržení krevní sraženiny a uzavření periferních cév. Kalcináty jsou náchylné k zánětu s rozvojem endokarditidy.

Endokarditida a myokarditida v důsledku kalcifikace srdce

Diagnostické metody

Pro detekci kalcifikace srdce je nutné vyšetřit přítomnost těchto poruch:

 • Onemocnění srdce. Kalcinace ventilu je možná, pokud jsou vyloučeny všechny ostatní příčiny (krevní test, ultrazvukové vyšetření a rentgenové vyšetření).
 • Srdeční hluk na PCG při absenci defektu, prokázaný ultrazvukem nebo EKG vyšetřením. Hluk může být v systole nebo diastole, hrubém zabarvení.
 • Fibrilace síní, bradykardie, blokáda drah. Při monitorování identifikujte záchvaty komorové tachykardie, extrasystoly na EKG.
 • Prolaps mitrální chlopně nebo aortální chlopně.

Pacienti s nevysvětlitelným srdečním šelestem, cirkulační insuficiencí nebo symptomy myokardiální ischémie, které se nevejdou do typického obrazu, by měli mít ultrazvukové a rentgenové vyšetření srdce a velkých cév. Pokud je diagnóza obtížná, doporučuje se CT a MRI.

Léčba pacientů

Obtížnost zvládání pacientů s kalcifikací spočívá v tom, že výsledné usazeniny nejsou obráceny. Proto se můžete jen pokusit zpomalit postup procesu.

Terapeutické činnosti

Pro normalizaci metabolických procesů se doporučuje snížit příjem vápníku z potravin a léků a zvýšit obsah výrobků obsahujících hořčík a přípravky s jeho obsahem. Doporučuje se také minerální voda a odmítnutí mléčných výrobků a vitamínu D. Je zakázáno opalovat se na slunci nebo v soláriu.

Výběr léků

S kalcifikací jsou možnosti medikace omezené. Mnoho léků používaných k léčbě ischemie (nitráty, srdeční glykosidy) je předepisováno s opatrností.

Pokud je nutné kompenzovat oběhové selhání, jsou výhodné inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a diuretika. Dobré výsledky byly získány z antikoagulační léčby Cardiomagnylem a Warfarinem.

V komplexní terapii s použitím hořčíkových preparátů. Doporučuje se používat měsíční kurzy s týdenními přestávkami po celý rok.

Chirurgické řešení

Odkazuje na efektivní, ale zřídka používanou metodu. Pro zlepšení průtoku krve je předepsáno odstranění kalcinátu z tepny, dilatace cévy balónem a umístění stentu v koronárních cévách. Když jsou otvory v srdci nebo velkých tepnách zúženy v důsledku stenózy, jsou pitvány a následuje plastická chirurgie.

Balonková angioplastika jako chirurgická metoda léčby kalcifikace

Lidové léky

Fytopreparace mohou být doporučeny pro kalcifikaci, protože mohou být používány po dlouhou dobu. Mají močopudný a očistný účinek, normalizují cholesterol a metabolismus minerálů. Byliny mají nízkou toxicitu, což je důležité pro starší pacienty.

Nejúčinnější možnosti léčby kalcifikace jsou:

 • Sběr bylin, čisticích nádob a dedukčních solí. To zahrnuje stejné podíly trávy třezalky tečkované a mateřského stromu, březových pupenů, květenství nesmrtelníků a heřmánku. Před přípravou infuze je třeba pečlivě rozemlít a použít polévkovou lžíci 400 ml vroucí vody. Uvařte v termosce, pijte teplý s lžící medu ve dvou dávkách.
 • Extrakt z česnekové vodky 200 ml vodky vezme 300 g stroužků česneku, jemně nasekaných. Připravte si 10 dní a udržujte je na tmavém místě. Pro léčbu první den je potřeba 1 kapka, druhá - 2 atd. Jedná se o jednorázovou dávku, frekvence podávání je třikrát denně. Drip lépe na lžíci mléka.

Podívejte se na video o kalcifikaci a její léčbě lidovými prostředky:

Dieta jako nedílná součást terapie

Ze stravy nezahrnují tukové masné výrobky, mléko a mléčné nápoje, sýry a tvaroh. Vzhledem k vysokému obsahu vápníku, měli byste opustit ořechy a semena, sójové boby a luštěniny, listové zelené, zelí. Doporučuje se omezit silnou sůl Navara a stolní sůl. V nabídce musíte použít:

 • sekání
 • pohanka a ovesné vločky,
 • mořský kale
 • sušené meruňky,
 • banány
 • řepa,
 • mořské ryby
 • rajčata

Prognóza pro pacienty

U většiny pacientů se postupně zvyšují známky kalcifikace. Mohou zhoršit stávající aterosklerotické změny v cévách. Zvláště nebezpečné jsou blokování kalcinované plicní tepny a bakteriální endokarditida. S těmito komplikacemi, stejně jako těžkým srdečním selháním, je prognóza špatná.

Prevence patologie

Je-li obtížné ovlivnit rychlost progrese vaskulární kalcifikace, jsou známy opatření k prevenci prekurzoru, aterosklerózy:

 • odvykání kouření a zneužívání alkoholu;
 • udržování krevního tlaku ne vyšší než 140/85 mm Hg. v.;
 • dieta s dostatečným obsahem vlákniny a nízkým obsahem tuku
 • pravidelné cvičení.

Kalcifikace srdce se projevuje ukládáním vápenatých solí na ventily ventilů. To může být způsobeno zvýšenými hladinami tohoto makroelementu v krvi, dystrofickými procesy v tělesných tkáních, metabolickými poruchami. Kalcináty vedou ke vzniku srdečních onemocnění, zhoršují koronární průtok krve a zvyšují projevy aterosklerózy.

Doporučujeme si přečíst článek o dušnosti s anginou pectoris. Z ní se dozvíte o hlavních příčinách dušnosti u pacienta, o metodách diagnostiky a terapie.

A více o blokování cév v nohách.

Pro potvrzení diagnózy je nutné vyšetření a zjištění několika kritérií onemocnění. Léčba je zaměřena na zastavení progrese vaskulární deaktivace a srdečního aparátu. K tomu použijte léky s hořčíkem, lidovými a obecnými terapeutickými činidly. Při závažném selhání způsobeném aortální nebo mitrální stenózou je indikován chirurgický zákrok.

Kalcifikace příbalového letáku je poměrně obtížné detekovat. Může být jak mitrální, tak aortální, přímo aorta a její kořen. Existují dva stupně poškození - 1 a 2.

Taková impozantní patologie, jako je ateroskleróza aorty a chlopní, se projevuje hlavně ve stáří. Při působení určitých příčin jsou poškozeny aortální a mitrální chlopně, což dále povede k vážným následkům.

Odhalená blokáda bloku větve svazku ukazuje mnoho odchylek v práci myokardu. Je pravá a levá, kompletní a neúplná, větví přední větve. Co je to nebezpečná blokáda u dospělých a dětí? Jaké jsou EKG značky a léčba?

Obecně je Menkebergova skleróza podobná u běžné aterosklerózy u symptomů. Tato choroba se však projevuje kalcifikací stěn a ne ukládáním cholesterolu. Jak léčit arteriosklerózu Menkeberg?

Pokud se při stenokardii vyskytne dechová ztráta, které se může rozhodnout pouze u lékaře. Koneckonců je nutné zjistit, jaký druh dechu se objevil - stres nebo jiný typ. Tak jak a co léčit k odstranění nepříjemných příznaků?

Důvody, proč může být ztluštění stěn aorty, jejího kořene, nalezeny v zánětlivých a aterosklerotických procesech. Symptomy lze snadno zaměňovat s jinými chorobami. Léčba je volena pouze lékařem, lidové léky jdou pouze v komplexu po koordinaci.

Fibróza srdečních chlopní se vyvíjí po infekčních onemocněních, revmatismu. Může ovlivnit aortální, mitrální chlopně. Diagnóza začíná krevním testem, močí, EKG. Léčba není vždy nutná.

Tam je selhání chlopní srdce v různém věku. Má několik stupňů, počínaje 1, stejně jako specifické vlastnosti. Srdeční vady mohou být s nedostatečností mitrální nebo aortální chlopně.

Myxom srdce se může objevit náhle, je také považován za dědičný. Je detekován nádor atria, komora, mitrální ventil. Symptomy jsou specifické, ne vždy viditelné na EKG. Léčba se provádí chirurgicky.

Kalcifikace aorty, mitrální chlopně srdce, aorty a cév

V těle zdravého člověka je obsažen v průměru 1 kg vápníku, z čehož 99% tvoří část kostní tkáně. 1% je obsaženo v tělních tekutinách v rozpuštěné formě. Pokud se na stěnách krevních cév, chlopní, vnitřních orgánů a vnitřních orgánů začnou ukládat nerozpustné vápenaté soli, pak se vyvíjí kalcifikace - patologie, která ohrožuje lidské zdraví.

Ale s včasnou diagnózou a léčbou je pravděpodobně pozitivní výsledek. Tento materiál bude proto věnován léčbě léků a lidových prostředků kalcifikace kořene aorty, kroužků a cuspsů aorty, mitrálních chlopní, cév a tepen.

Vlastnosti nemoci

Kalcifikace chlopní srdce, aorty je častější u žen v pokročilém věku, ale také u velmi mladých lidí.

 1. Kalcifikace začíná aortální chlopní aorty, která se rozštěpí do větve, která vede do krku, hlavy a větve, která padá na dolní končetiny.
 2. Pak se tento proces rozšiřuje na mitrální chlopně, levou komoru, mezikomorovou přepážku. Podle statistik se každých 5 onemocnění mitrální chlopně vyvíjí v důsledku kalcifikace chlopní.
 3. Minerál řeší chlopňové chlopně, zbavuje je jejich pružnosti, což přispívá k rozvoji insuficience chlopní, hypertrofii levé komory a snížení její kontraktility.

O typech kalcifikace aorty, mitrálních chlopní, cév a tepen 1, 2 stupně řekneme níže.

Toto video je jednoduchý jazyk, kterým je kalcifikace tepen:

Klasifikace

Existují valvulární kalcifikace srdce:

 • primární, charakteristika stáří;
 • sekundární, vyplývající ze zánětlivého onemocnění.

Tkáňová mineralizace může trvat:

 • systémový nebo obecný;
 • místní nebo místní.

Hlavní formy patologie zvané kalcifikace:

 1. metastatický - nastane, když vysoká koncentrace vápníku, doprovázená množstvím tkáňových lézí;
 2. dystrofické - vytvořené v rozporu s absorpcí vápníku, charakterizované ohniskem nekrotické tkáně myokardu, plic;
 3. metabolické - spojené s metabolickými poruchami, nedostatečná funkce příštítných tělísek, které regulují metabolismus vápníku.

Příčiny Calcosis

Predisponující faktory kalcifikace chlopní srdce, aorty, koronárních cév, infarktu myokardu, zánětlivých onemocnění kardiovaskulárního systému. Absorpce vápníku je významně narušena nedostatkem hořčíku. Nedostatek tohoto makra je jednou z hlavních příčin kalcifikace organismu jako celku.

Příčiny aortální kalcifikace jsou:

 • degenerativní senilní změny;
 • chronická zánětlivá onemocnění;
 • metabolické poruchy.

K ukládání vápenatých solí dochází v důsledku nesprávného metabolismu, který je charakterizován:

 • patologické stavy příštítných tělísek, porušení produkce kalcitoninových hormonů, parathormonu, regulace hladiny vápníku v krvi;
 • změny v acidobazické rovnováze krevní plazmy, tkáňové tekutiny;
 • porušení vstřebávání vápníku v zažívacím traktu;
 • vyluhování minerálů z kostí;
 • neschopnost kostí vázat přicházející vápník;
 • onemocnění ledvin, která zhoršují vylučování vápníku.

Přečtěte si o příznacích kalcifikace níže.

Příznaky

Předpokládejme, že zdraví je ohroženo kalcinací měkkých tkání, je to možné některými nepřímými znaky:

 • vzhled malých, těsných, těsných těsnění pod kůží;
 • omezení mobility kloubů;
 • vypadávání vlasů;
 • dušnost;
 • poruchy spánku, vidění;
 • únava;
 • ztráta vědomí;
 • srdeční selhání, bolest v této oblasti.

Aorta a srdeční chlopně

Příznaky kalcifikace aorty a chlopní se objevují po 60 letech. Stěny tepen v této patologii se stávají křehkými, ztrácejí pružnost, zužují se. Nerozpustné vápenaté soli se ukládají na aortu, její větve, aortální ventil.

Při vypálení aorty v místě jejího větvení se uvádí:

 • studené nohy;
 • lameness;
 • vředy na dolních končetinách;
 • nedobrovolné močení;
 • impotence u mužů.

Kalcinace části aorty, která nese arteriální krev do hlavy, je doprovázena:

 • vysoký krevní tlak;
 • bolest, pocit pálení na hrudi, zhoršený fyzickou námahou;
 • závratě, mdloby;
 • cyanóza kůže;
 • chraptivým hlasem;
 • obtíže při polykání.

Kalcifikace dolní části aorty, jdoucí do břišních orgánů, je doprovázena příznaky:

 • zácpa;
 • nadýmání;
 • nedostatek chuti k jídlu, ztráta hmotnosti;
 • bolest v břiše po jídle.

Koronární plavidla

Výživa srdečního svalu závisí na stavu koronárních cév. S věkem podléhají změnám. Kvůli kalcifikaci tepen, cév, chlopní je výživa určitých oblastí srdečního svalu omezená a dokonce úplně zastavena, což se projevuje následujícími příznaky u pacientů:

 • angina pectoris - „angina pectoris“, bolest na hrudi;
 • bolest v srdci, vyzařující do paže, nohy, krku na levé straně.

Diagnostika

Detekce kalcifikace začíná analýzou vápníku v krvi. Nejenže může kalcifikace krevních cév vést ke zvýšení hladiny vápníku v krvi a za účelem zjištění skutečné příčiny poruchy se provádějí další studie, které zahrnují:

Podrobné informace o povaze kalcifikace, šíření kalcifikace se získají pomocí počítačového zobrazení magnetickou rezonancí.

Dále se naučíte, jak léčit kalcifikaci.

Léčba

Konzervativní léčba aortální kalcifikace, srdeční chlopně mohou snížit progresi patologie, ale nevyléčit toto onemocnění. Chirurgický zákrok je považován za slibnější způsob léčby, ale tento způsob léčby má nevýhody.

Terapeutické

Terapie je zaměřena na obnovení rovnováhy elektrolytů, kyselosti tělních tekutin. Zvláštní význam má vyvážený obsah hořčíku a vápníku.

Hořčík je doplněn léky a správné výživy. Dobře promyšlená strava by neměla obsahovat přebytek vápníku, vyloučit nebo významně snížit množství:

 • mléčné výrobky;
 • zelenina obsahující vápník ve vysokých koncentracích;
 • vitamín D.

Medikamentózní

Kalcifikační terapie zahrnuje jmenování:

 • Verapamil, Tyapamil, Felipamin - přípravky obsahující hořčík;
 • diuretika - Furosemide, Veroshpiron;
 • stabilizátory krevního tlaku - Sustonida, Arfonada;
 • kardiotropní léky - Digoxin, Strofantina, Korglikon.

Konzervativní léčba nemůže zabránit kalcinačnímu procesu, ale minimalizuje riziko progrese onemocnění. K tomu musíte vzít léky, které udržují čistotu cév:

 • statiny;
 • kyselina nikotinová;
 • žlučových kyselin.

Chirurgické

Nejčastěji je kalcifikace ve stáří diagnostikována v kritickém stadiu kalcifikace. Nejlepším způsobem je v tomto případě operace. Protézy jsou vystaveny nejen srdečním chlopním, ale i aortě a koronárním cévám.

Se zvýšeným rizikem ruptury aorty se provádí chirurgická léčba:

 • zavést cévní protézu, která rozšiřuje aortu - operaci aortální balónové valvuloplastiky;
 • vyměňte aortální ventil.

O kalcifikaci aorty, mitrální chlopně, krevních cév, tepen a její léčbě lidovými prostředky se dozvíte níže.

Lidové metody

Lidové léky na kalcifikaci nenahrazují léčbu, ale mohou ji účinně doplňovat.

 • Proti procesům kalcifikace se používá alkoholická tinktura česneku, s použitím bylinných infuzí.
 • Zlepšuje stav cév v kalcifikačním odvar z lžíce směsi heřmánku, mateřídouška, březové pupeny, přijaté ve stejném množství. Vývar je opilý po dobu 2 týdnů, jíst půl sklenice ráno a večer, přidáním lžíce medu.
 • Alkoholická tinktura z česneku je připravena, trvá na tom, že 10 dní 300 g drceného hřebíčku ve 200 ml vodky, uchovávané na tmavém místě, vezměte, počínaje jednou kapkou, rozpuštěnou ve sklenici mléka, 3x denně. Do 5 dnů se počet kapek zvyšuje (jeden každý den) a další dny pijí 25 kapek 3x denně.
 • Vyčistěte nádoby s vápníkem modrým jódem, odvar ze semen Sophora, čerstvou šťávu a infuzi artičoků. Srážky vápníku jsou blokovány produkty obsahujícími velké množství hořčíku - ořech, arašídy, mandle a slunečnicová semena.

Odborník v níže uvedeném videu vám sdělí o tradičních metodách léčby arteriálních a ventilových kalcifikací:

Prevence

Systematická prevence kalcifikace krevních cév, aorty:

 • kontrola hmotnosti;
 • vyvážená výživa;
 • kontrolovat hladinu parathormonů.

Komplikace

Kalcifikace krevních cév a chlopenních srdečních vad může být dlouhodobě asymptomatická a první známky onemocnění se objevují po komplikacích, ke kterým dochází při výrazném zúžení lumen krevních cév, které narušuje průtok krve.

Kalcifikace koronárních cév, aorty, chlopní způsobuje progresi aterosklerózy, koronárních srdečních chorob, infarktu myokardu, hypertrofie levé síně, respiračního selhání, mrtvice.

Předpověď

S věkem se zvyšuje riziko kalcifikace aorty, zvyšuje se intrakardiální struktury, což přispívá ke zhoršení srdeční aktivity, což zvyšuje pravděpodobnost kardiogenní embolie - mechanické blokování cévy embolem, což je kus kalcifikace, která vstoupila do krve.

To, zda je vápník vždy tak užitečný, jak se říká a jeho úloha při tvorbě kalcifikace, bude tímto videem řečeno: