Poloha elektrické osy srdce, její normy a odchylky

Patologie srdce patří mezi nejtěžší diagnostiku, takže k identifikaci je použita celá řada metod. Nejběžnější a nejjednodušší metodou je provedení elektrokardiogramu (EKG). Jedním z důležitých ukazatelů studie je elektrická osa srdce (EOS).

Vodivý systém a EOS

Srdce se skládá nejen z typických svalových buněk, které jsou zodpovědné za jeho kontrakci. Struktura myokardu zahrnuje specifická svalová vlákna, která jsou schopna generovat a distribuovat nervové impulsy. Díky své přítomnosti se může srdce uzavřít.

Všechna tato specifická vlákna jsou součástí vodivého systému - srdečního komplexu, který zajišťuje excitabilitu a autonomní aktivitu myokardu. Systém srdečního vedení (PSS) se skládá ze 3 hlavních útvarů, které jsou vzájemně propojeny a poskytují koordinovanou redukci všech oblastí myokardu.

Normálně puls vzniká v sinoatrial uzlu - počáteční formace MSS. Pak se pulzní vlna šíří skrz vlákna a dosahuje do síňového uzlu. Další nervová excitace se šíří do komor podél svazku Jeho a jeho nohou. PSS tak zajišťuje šíření nervových impulzů ve všech částech srdečního svalu. Výsledkem je koordinovaný tep.

EOS je projekce vektoru, který odráží všechny elektrické procesy probíhající v myokardu. Podle tohoto ukazatele je možné posoudit změny jakoukoliv složkou systému vedení myokardu. Poloha EOS se může lišit v závislosti na úrovni léze.

Poloha je normální

EOS je indikátor, který je určen při dešifrování elektrokardiogramu. Pokud se zjistí odchylka tohoto ukazatele, pak to znamená přítomnost patologie. Pro normální polohu EOS existuje několik možností.

Poloha je určena alfa úhlem. Je tvořen směrem vektoru a osy I vedení. Úhel alfa je určen speciální tabulkou. K tomu je třeba definovat 2 indikátory - součet všech zubů QRS v I a III vede.

Horizontální poloha EOS je variantou normy. Tato možnost se často vyskytuje u lidí s hypersthenickou ústavou. Hrudník u takových lidí je široký, má menší výšku. Proto je srdce umístěno v hrudní dutině více horizontálně. Toto je rys struktury těla a neindikuje přítomnost patologických změn. Horizontální polohu můžete určit úhlem alfa. Tato volba bude mít hodnotu od 0 do +30.

Vertikální poloha EOS platí i pro fyziologické varianty. V tomto případě se hodnota alfa úhlu pohybuje v rozmezí od +70 do +90. Vertikální poloha srdce je určena lidmi s astenickou strukturou těla. Jejich hrudník je úzký, vysoký, takže srdce se nachází více vertikálně. Patologické takové uspořádání není zvažováno, a pro zdraví nic neohrožuje. Horizontální pozice je také individuálním rysem osoby.

Střední. Ve struktuře lidského těla jsou vzácné možnosti hranic, tj. Čistě vertikální nebo horizontální poloha. Nejčastěji jsou identifikovány mezilehlé varianty, tj. Polo-horizontální nebo polo-vertikální. Tyto varianty jsou také fyziologické a neindikují přítomnost patologie. Úhel α je určen v rozsahu od +30 do +70.

Příčiny vysídlení

Předpětí EOS není samostatným onemocněním nebo patologickým syndromem. Tento symptom však může indikovat patologii kardiovaskulárního systému. Je-li zjištěn posun EOS v obou směrech, mělo by být provedeno vyšetření, které často zahrnuje použití dalších metod kromě elektrokardiografie.

EOS se může odchýlit doleva i doprava. Na základě odchylky jsou stanoveny možné příčiny a následky v závislosti na primárním onemocnění.

Vlevo

Odchylka EOS vlevo na EKG je určena úhlem α. V tomto případě se index pohybuje od 0 do -90. Posunutí osy doleva je patologie a vyžaduje další vyšetření. Hlavní příčinou zaujatosti EOS je hypertrofie levého srdce, zejména hypertrofie levé komory. Tento stav není samostatnou patologií a nachází se v mnoha onemocněních kardiovaskulárního systému.

Často je odchylka EOS na levé straně známkou prodlouženého zvýšení krevního tlaku, například u hypertenze nebo sekundární arteriální hypertenze. V tomto případě se hypertrofie levé části srdce vyvíjí kompenzačně, jako odezva na zvýšení tlaku v aortě. Čím vyšší je tlak v aortě, tím silněji musí levá komora tlačit krev. Postupem času se zvyšuje hmotnost myokardu, vyvíjí se hypertrofie. Na EKG se to projevuje odchylkou EOS.

Dalším onemocněním, u kterého dochází k posunu v EOS, je kardiomyopatie. Bez ohledu na příčinu je při kardiomyopatii pozorováno poškození myokardu, v některých případech se projevuje hypertrofií.

Je-li na levé straně zjištěna odchylka osy, je třeba vyhodnotit další indikátory EKG. V budoucnu budete možná muset konzultovat kardiologa s použitím dalšího výzkumu, například echokardiografie. Důsledky závisí na primárním onemocnění. V některých případech není odchylka EOS doprovázena patologickými změnami a nepředstavuje nebezpečí pro život.

Vpravo

Odchylka doprava je patologická a může indikovat poškození myokardu. Tyto změny na EKG se vyskytují hlavně v důsledku porážky pravého srdce. Důvodem mohou být různá onemocnění myokardu, srdečních vad a velkých cév, patologie dýchacího ústrojí.

Často dochází k posunu osy doprava v důsledku chronických onemocnění plicní tkáně. V důsledku prodloužené plicní hypertenze se vyvíjí kompenzace hypertrofie myokardu. Rozšiřte pravé srdce, hlavně pravou komoru.

Posun osy na pravou stranu může znamenat akutní dekompenzaci respirační aktivity. Takový znak je například charakteristický pro plicní tromboembolismus (PE). Elektrická osa může být také posunuta v důsledku poruchy srdečního rytmu. Nejběžnější příčinou je blokáda pravého svazku Jeho.

Při odhalování této značky na EKG je nutné provést další vyšetření. K identifikaci příčiny se používají různé instrumentální a laboratorní výzkumné metody. Za tímto účelem je přiřazeno denní monitorování EKG, zátěžové testy - to vám umožní zjistit, zda jsou změny na elektrokardiogramu funkční nebo nevratné.

Pro stanovení přítomnosti lézí srdce nebo plic předepište radiografii hrudních orgánů. Na rentgenovém snímku můžete pozorovat zvýšení velikosti srdce, příznaky plicní hypertenze. Dále je předepsána echokardiografie - metoda, která umožňuje posoudit stav srdce a stupeň dysfunkce.

Prognóza detekce odchylky os se mění v závislosti na primárním stavu. V některých případech je výsledek příznivý: pokud jiné studie neodhalily patologii, není nutná intervence. V případě patologických příznaků plicní hypertenze, plicní embolie, arytmií, kardiomyopatie by měla být léčena hlavní choroba.

Elektrické impulsy na EKG, přepis

Elektrokardiografie je metoda dalšího výzkumu, která odráží elektrické procesy probíhající v myokardu. Kromě EOS na EKG můžete vyhodnotit i další indikátory.

Nejprve se na elektrokardiogramu vyhodnocují segmenty a intervaly. Je důležité znát nejen normální ukazatele, ale také to, co ukazují, tj. Jejich dekódování.

 1. Tooth R. Označuje stav Atria. Doba trvání P vlny se odhaduje, obvykle je menší než 0,1 s.
 2. Interval PQ. Odráží zpomalení rychlosti elektrického pulsu v atrioventrikulárním uzlu. Důležitým ukazatelem je jeho trvání, v normě - ne více než 0,2 s.
 3. QRS komplex. Odráží kontrakci komor. Vyhodnoťte nejen délku celého komplexu, ale i jednotlivé zuby. Doba trvání komplexu by neměla přesáhnout 0,1 s. Důležitým prvkem je vlna R - odhaduje se její trvání a amplituda.
 4. ST segment. Odráží fázi repolarizace. Indikátor tedy může být posuzován na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti ischemie. Vyhodnoťte jeho polohu vzhledem k obrysu (vyšší nebo nižší).

Kromě analýzy jednotlivých zubů a intervalů zahrnuje dekódování EKG také určení zdroje vzrušení, přesnosti a frekvence rytmu a vyhodnocení vodivosti a rytmu.

EOS je důležitým ukazatelem, který je určen při dešifrování elektrokardiogramu. Ofsetová osa často indikuje přítomnost patologie srdce. Pomocí tohoto ukazatele je však nemožné odlišit nemoci. K tomu musíte použít jiný, konkrétnější, výzkum.

Elektrická osa srdce (EOS): podstata, norma pozice a narušení

Elektrická osa srdce (EOS) je termín používaný v kardiologii a funkční diagnostice, který odráží elektrické procesy probíhající v srdci.

Směr elektrické osy srdce udává celkové množství bioelektrických změn vyskytujících se v srdečním svalu s každou kontrakcí. Srdce je trojrozměrný orgán a za účelem výpočtu směru EOS představují kardiologové hrudník ve formě souřadnicového systému.

Když je EKG odstraněna, každá elektroda registruje bioelektrickou excitaci vyskytující se v určité části myokardu. Pokud projektujeme elektrody na konvenční souřadnicový systém, můžeme také vypočítat úhel elektrické osy, který bude umístěn tam, kde jsou elektrické procesy nejsilnější.

Vodivý systém srdce a proč je důležité určit EOS?

Vodivý systém srdce je částí srdečního svalu, který se skládá z tzv. Atypických svalových vláken. Tato vlákna jsou dobře inervovaná a poskytují simultánní kontrakci orgánu.

Kontrakce myokardu začíná vznikem elektrického impulsu v sinusovém uzlu (což je důvod, proč se správný rytmus zdravého srdce nazývá sinus). Z sinusového uzlu prochází impulz elektrické excitace do atrioventrikulárního uzlu a dále podél svazku jeho. Tento svazek přechází do mezikomorové přepážky, kde je rozdělen do pravice, míří k pravé komoře a levé noze. Levá noha svazku Jeho je rozdělena na dvě větve, přední a zadní. Přední větev je umístěna v přední interventrikulární přepážce, v anterolaterální stěně levé komory. Zadní větev levé nohy svazku His je umístěna ve střední a dolní třetině mezikomorové přepážky, posterolaterální a dolní stěny levé komory. Lze říci, že zadní větev je mírně vlevo od přední strany.

Systém vedení myokardu je silným zdrojem elektrických impulzů, což znamená, že elektrické změny, které předcházejí srdečnímu tepu, se objevují nejprve v srdci. S porušením tohoto systému může elektrická osa srdce významně změnit svou polohu, jak bude popsáno dále.

Varianty polohy elektrické osy srdce u zdravých lidí

Hmotnost srdečního svalu levé komory je obvykle mnohem větší než hmotnost pravé komory. Elektrické procesy probíhající v levé komoře jsou tedy naprosto silnější a EOS bude na ni směřovat. Pokud promítnete polohu srdce na souřadnicový systém, bude levá komora v oblasti +30 + 70 stupňů. To bude normální poloha osy. V závislosti na individuálních anatomických vlastnostech a postavě se však pozice EOS u zdravých lidí pohybuje v rozmezí od 0 do +90 stupňů:

 • Vertikální poloha tedy bude EOS v rozsahu od +70 do +90 stupňů. Tato poloha osy srdce se nachází ve vysokých, tenkých lidech - astenikov.
 • Horizontální poloha EOS je častější u nízkých, podsaditých lidí se širokým hrudníkem - hypersthenika a její hodnota se pohybuje od 0 do + 30 stupňů.

Strukturální rysy pro každého člověka jsou velmi individuální, téměř žádné čisté asthenics nebo hypersthenics se vyskytují, více často oni jsou střední tělesné typy, proto elektrická osa může mít střední hodnotu (polořadovka-polořadovka a polořadovka-vertikální).

Všech pět pozic (normální, horizontální, polo horizontální, vertikální a semi-vertikální) se nachází u zdravých lidí a není patologické.

V závěru EKG tedy může naprosto zdravý člověk říci: „EOS je vertikální, sinusový rytmus, srdeční frekvence je 78 za minutu“, což je varianta normy.

Otáčky srdce kolem podélné osy pomáhají určit polohu orgánu v prostoru a v některých případech jsou dalším parametrem v diagnostice onemocnění.

Definice "otáčení elektrické osy srdce kolem osy" může být nalezena v popisech elektrokardiogramů a není něčím nebezpečným.

Kdy může pozice EOS hovořit o srdečních onemocněních?

Samotná pozice EOS není diagnózou. Existuje však celá řada nemocí, při kterých dochází k posunu v ose srdce. Významné změny pozice vedení EOS:

Odchylky EOS vlevo

Odchylka elektrické osy srdce vlevo může tedy indikovat hypertrofii levé komory (LVH), tj. jeho zvětšení velikosti, což také není nezávislé onemocnění, ale může znamenat přetížení levé komory. Tento stav se často vyskytuje při dlouhodobé arteriální hypertenzi a je spojen s významnou vaskulární rezistencí vůči průtoku krve, což má za následek, že levá komora se musí stahovat větší silou, svalová hmota komory se zvyšuje, což vede k její hypertrofii. Koronární srdeční onemocnění, chronické srdeční selhání, kardiomyopatie také způsobují hypertrofii levé komory.

hypertrofické změny v myokardu levé komory - nejčastější příčina odchylky EOS vlevo

Kromě toho se LVH vyvíjí, když je postižen přístroj ventilového ventilu levé komory. Tento stav je způsoben stenózou v ústech aorty, při které je obtíže s výtokem krve z levé komory, nedostatečností aortální chlopně, kdy se část krve vrátí do levé komory a přetíží ji objemem.

Tyto vady mohou být buď vrozené nebo získané. Nejčastěji získané srdeční vady jsou výsledkem revmatické horečky. Hypertrofie levé komory se nachází u profesionálních sportovců. V tomto případě je nutné konzultovat s kvalifikovaným sportovním lékařem rozhodnutí o možnosti pokračování sportovních aktivit.

Také EOS je odmítnut vlevo pro porušení intraventrikulárního vedení a různých srdečních bloků. Odmítnutí e-mailu osa srdce vlevo spolu s řadou dalších znaků EKG je jedním z ukazatelů blokády přední větve levé nohy svazku Jeho.

Odchylky vpravo

Posun elektrické osy srdce doprava může znamenat hypertrofii pravé komory (HPV). Krev z pravé komory vstupuje do plic, kde je obohacena kyslíkem. Chronická onemocnění dýchacích cest spojená s plicní hypertenzí, jako je bronchiální astma, chronické obstrukční plicní onemocnění s prodlouženým trváním, způsobují hypertrofii. Hypertrofie pravé komory je způsobena stenózou plicní arterie a nedostatečností trikuspidální chlopně. Stejně jako u levé komory je HPV způsobeno ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním a kardiomyopatií. Odchylka EOS doprava se vyskytuje s úplnou blokádou zadní větve levé nohy svazku Jeho.

Co dělat, když se na kardiogramu nachází posun EOS?

Žádná z výše uvedených diagnóz nemůže být nastavena pouze na základě EOS offsetu. Poloha osy je pouze dalším ukazatelem v diagnóze onemocnění. Je-li odchylka osy srdce nad limity normálních hodnot (od 0 do +90 stupňů), je nutné konzultovat kardiologa a řadu studií.

Hlavní příčinou zaujatosti EOS je hypertrofie myokardu. Diagnóza hypertrofie jedné nebo druhé části srdce může být provedena podle výsledků ultrazvukového vyšetření. Jakékoliv onemocnění vedoucí k posunu v ose srdce je doprovázeno řadou klinických příznaků a vyžaduje další vyšetření. Situace by měla být alarmující, pokud je v přednastavené poloze EOS ostrá odchylka na EKG. V tomto případě odchylka s největší pravděpodobností indikuje výskyt blokády.

Posun elektrické osy srdce sám o sobě nepotřebuje léčbu, týká se elektrokardiologických příznaků a vyžaduje především zjištění příčiny výskytu. Potřeba léčby může určit pouze kardiolog.

Elektrická osa srdce: norma a odchylky

Elektrická osa srdce - slova, která se poprvé setkávají při dešifrování elektrokardiogramu. Když píšou, že její pozice je normální, pacient je spokojený a šťastný. V závěrech však často píšou o horizontální, vertikální ose, jejích odchylkách. Abychom nebyli zbyteční z úzkosti, stojí za to mít představu o EOS: co to je a co ohrožuje jeho pozici, která je odlišná od té normální.

Obecná myšlenka EOS je, že je

Je známo, že srdce při své neúnavné práci vytváří elektrické impulsy. Pocházejí z určité zóny - v sinusovém uzlu, pak normálně elektrická excitace přechází do síní a komor, šíří se přes vodivý svazek nervů, zvaný Jeho svazek, podél jeho větví a vláken. Úplně, toto je vyjádřeno ve formě elektrického vektoru, který má směr. EOS je projekcí tohoto vektoru na přední vertikální rovině.

Lékaři vypočítávají polohu EOS, odkládají velikost amplitudy EKG zubů na ose Einthovenova trojúhelníku, tvořeného standardními EKG vývody z končetin:

 • velikost amplitudy R vlny mínus amplituda S vlny prvního vedení je uložena na ose L1;
 • stejná hodnota amplitudy zubů třetího olova je uložena na ose L3;
 • z těchto bodů jsou kolmo postaveny tak, aby se setkávaly;
 • čára od středu trojúhelníku k průsečíku je grafickým vyjádřením EOS.

Její pozice se vypočítá tak, že se kružnice popisující Einthovenův trojúhelník vydělí dělením stupňů. Typicky, směr EOS hrubě odráží umístění srdce v hrudi.

Normální pozice EOS je, že je

Určete polohu EOS

 • rychlost a kvalita průchodu elektrického signálu konstrukčními jednotkami systému srdečního vedení,
 • schopnost snížit myokard
 • změny ve vnitřních orgánech, které mohou ovlivnit práci srdce a zejména systém vedení.

U osoby, která nemá vážné zdravotní problémy, může mít elektrická osa normální, střední, vertikální nebo horizontální polohu.

To je považováno za normální, když se EOS nachází v rozsahu od 0 do +90 stupňů v závislosti na ústavních vlastnostech. Nejčastěji je normální EOS mezi +30 a +70 stupni. Anatomicky směřuje dolů a doleva.

Střední poloha - mezi +15 a +60 °.

Na EKG, pozitivní zuby jsou vyšší ve druhém, aVL, aVF vede.

Vertikální poloha EOS

Během vertikalizace je elektrická osa mezi +70 a +90 °.

Vyskytuje se u lidí s úzkým hrudníkem, vysokým a tenkým. Anatomicky, srdce doslova "visí" v jejich hrudi.

Na EKG jsou nejvyšší pozitivní zuby zaznamenány v aVF. Hluboký negativní - v aVL.

EOS horizontální poloha

Horizontální poloha EOS je mezi +15 a -30 stupni.

Je charakteristická pro zdravé lidi s hyperstenickou postavou - široká hrudník, krátký vzrůst, zvýšená váha. Srdce takových lidí "leží" na membráně.

Nejvyšší pozitivní zuby jsou zaznamenány na EKG v aVL a nejhlubší negativní v aVF.

Odchylka elektrické osy srdce vlevo - co to znamená

Odchylka EOS vlevo je jeho poloha v rozsahu od 0 do -90 stupňů. Až do -30 stupňů lze stále považovat za variantu normy, ale významnější odchylka indikuje závažnou patologii nebo významnou změnu v umístění srdce. například během těhotenství. Také pozorován s nejhlubším možným výdechem.

Patologické stavy doprovázené odchylkou EOS vlevo:

 • hypertrofie levé komory - satelit a důsledek prodloužené arteriální hypertenze;
 • porušení, blokáda vedení podél levé nohy a jeho svazkových vláken;
 • infarkt myokardu levé komory;
 • srdeční vady a jejich důsledky, změna systému vedení srdce;
 • kardiomyopatie, porucha kontraktility srdečního svalu;
 • myokarditida - zánět také porušuje kontraktilitu svalových struktur a vodivost nervových vláken;
 • kardioskleróza;
 • myokardiální dystrofie;
 • Usazeniny vápníku ve svalovém srdci, které zabraňují tomu, aby se normálně stahovaly a narušovaly inervaci.

Tato a podobná onemocnění a stavy vedou ke zvýšení dutiny nebo hmoty levé komory. Výsledkem je, že vektor excitace je delší od levé strany a osa je vychýlena doleva.

Na elektrokardiogramu ve druhém, třetím vedení jsou charakteristické hluboké zuby S.

Odchylka elektrické osy srdce vpravo - co to znamená

Eos je odmítnut doprava, pokud je mezi +90 a +180 stupni.

Možné příčiny tohoto jevu:

 • porušení elektrické excitace vlákny svazku Jeho, jeho pravé větve;
 • infarkt myokardu v pravé komoře;
 • přetížení pravé komory v důsledku zúžení plicní tepny;
 • chronická plicní patologie, jejímž důsledkem je "plicní srdce", charakterizované tvrdou prací pravé komory;
 • kombinace onemocnění koronárních tepen s hypertenzí - vyčerpává srdeční sval, což vede k srdečnímu selhání;
 • Plicní embolie - blokující průtok krve ve větvích plicní tepny, trombotický původ, v důsledku špatného přítoku krve do plic, jejich křeče krevních cév, což vede ke stresu na pravém srdci;
 • stenóza chlopní mitrální srdeční choroby, způsobující stagnaci v plicích, která způsobuje plicní hypertenzi a zvýšenou práci pravé komory;
 • dextrocardia;
 • emfyzém - posouvá membránu dolů.

Na EKG v prvním vedení je zaznamenána hluboká S-vlna, zatímco ve druhém je třetí malá nebo nepřítomná.

Mělo by být zřejmé, že změna polohy osy srdce není diagnózou, ale pouze známkami stavů a ​​nemocí, a pouze zkušený odborník by měl rozumět důvodům.

Jaké problémy budou vysvětlovat elektrická osa srdce

Výsledný vektor všech bioelektrických oscilací srdečního svalu se nazývá elektrická osa. Nejčastěji se shoduje s anatomickým. Tento ukazatel se používá při analýze EKG dat k posouzení převahy jedné z částí srdce, což může být nepřímým příznakem hypertrofie myokardu.

Přečtěte si v tomto článku.

Normální elektrická osa srdce

Směr osy srdce se vypočítá ve stupních. K tomu použijte takový úhel alfa. Je tvořena horizontální linií, která je vedena elektrickým středem srdce. K určení, osa prvního olova EKG je posunuta do středu Einthoven. Jedná se o trojúhelník, jehož vrcholy jsou ruce rozvedených rukou a levé nohy.

U zdravého člověka se elektrická osa pohybuje od 30 do 70 stupňů. To je způsobeno tím, že levá komora je rozvinutější než pravá, proto z ní vyzařuje více impulzů. Tato pozice srdce nastane, když normostenicheskogo postava, a EKG se nazývá normogram.

Doporučujeme přečíst si článek o tom, jak vytvořit EKG. Z ní se dozvíte o svědectví, pravidlech postupu, dešifrování EKG ukazatelů.

A tady podrobněji, když lidé mají srdce vpravo.

Odchylky polohy

Není to vždy změna směru osy srdce na elektrokardiogramu je známkou patologie. Proto mají diagnózy jeho odchylky pomocnou hodnotu a používají se pro předběžnou formulaci závěru.

Vpravo

Právo na gram (alfa 90 - 180) na EKG nastává, když se zvyšuje hmotnost myokardu pravé komory. Tento stav způsobuje následující onemocnění:

 • chronické obstrukční plicní onemocnění;
 • bronchitida;
 • bronchiální astma;
 • zúžení kmene plicní tepny, mitrální otvor;
 • neúplné uzavření trikuspidálních chlopní;
 • selhání oběhu s přetížením v plicích;
 • kardiomyopatie;
 • zastavení průchodu impulsů (blokády) levé nohy Guissa;
 • plicní trombóza;
 • myokarditida;
 • cirhóza jater.
Kardiomyopatie je jedním z důvodů odchylky osy srdce doprava

Vlevo

Často dochází k levému posunu elektrické osy (alfa od 0 do minus 90). Vede k hypertrofii levé komory. To může být způsobeno následujícími podmínkami:

 • hypertenze nebo sekundární hypertenze (přibližně 90% všech případů);
 • aortální stenóza a koarktace, mitrální a aortální insuficience;
 • zhoršené vodivé impulsy uvnitř komory;
 • nadváha;
 • hraní profesionálních sportů;
 • alkoholismus a kouření tabáku;
 • ateroskleróza.
Hypertrofie levé komory způsobuje posun v elektrické ose srdce doleva

Vertikální a horizontální posun

V štíhlých lidech se srdce posune do vzpřímené polohy. To je považováno za variantu normy a nevyžaduje opravu ani dodatečné vyšetření. Úhel odchylky (alfa) je 70 - 90 stupňů. Existuje také mezilehlá poloosová poloha elektrické osy, která není doprovázena žádnou srdeční patologií.

Pro hyperstheniku, tj. Svalovou, jsou krátcí lidé charakterizováni horizontální a polo horizontální polohou s kolísáním úhlu alfa v rozsahu 0 - 30 stupňů. Všechny tyto typy osy srdce se týkají fyziologických parametrů.

Jak zjistit pomocí EKG

Pro identifikaci polohy osy je třeba prozkoumat dva vodiče aVL a aVF. Potřebují měřit vlnu R. Normálně je její amplituda stejná. Pokud je vysoká aVL a chybí v aVF, pak je poloha horizontální, ve svislém směru bude opačná.

Odchylka osy vlevo bude v případě, že R v prvním standardním vedení je větší než S ve třetím. Zákonný program - S1 přesahuje R3, a pokud R2, R1, R3 jsou sestupné, pak je to znak normogramu. Podrobnější studium pomocí speciálních tabulek.

Další výzkum

Pokud EKG odhalila posun osy doprava nebo doleva, pak pro objasnění diagnózy použijte tyto další metody vyšetření:

 • zátěžové testy - ergometrie jízdního kola, test běžeckého pásu ukazuje toleranci cvičení a latentní ischémii myokardu;
 • Holterův monitoring - odhaluje poruchy rytmu a vodivosti, ohniska nízkého prokrvení srdečního svalu, které nemohly být detekovány rutinní diagnostikou;
 • Ultrazvuk srdce - pomáhá identifikovat srdeční vady a stupeň reverzního průtoku krve, závažnost hypertrofie komor;
 • rentgen hrudníku je používán studovat plicní pole, stav průdušek, struktura velkých cév a konfigurace stínu srdce.

Viz video o definici elektrické osy srdce:

Jak nebezpečné je dítě?

U dětí, od okamžiku narození až do třetího měsíce, se osa srdce posouvá doprava. V průměru se alfa úhel blíží 150 stupňům. To proto, že pravá komora ve velikosti a aktivitě převažuje nad levicí. Poté o jeden rok osa dosáhne 90 stupňů. V tomto případě dochází k těmto změnám:

 • otočení srdce;
 • zmenšení kontaktní oblasti pravé komory a hrudníku;
 • zvýšení hmotnosti levého srdce;
 • přechod z gramogramu na normogram;
 • snížení S1 se zvyšujícím se S3;
 • zvýšení R1 a snížení R3.

U dětí po dvou letech je normální poloha elektrické osy srdce zaznamenána převážně na EKG. Ale ani odchylka doprava, svislá nebo vodorovná poloha, jakož i přechodné možnosti nedávají právo na diagnózu.

Co ohrožuje dospělé

Odchylka elektrické osy nemůže být sama o sobě považována za nemoc. Při analýze elektrokardiogramu, srdečního rytmu, stavu kontraktilní funkce, vodivosti elektrických impulsů je také zohledněna přítomnost ischémie nebo hypertrofie myokardu.

Pokud existuje pouze patologický úhel alfa a na EKG nejsou detekovány žádné jiné projevy, pacient nemá potíže s dýcháním, pulsem a tlakem je normální, pak není nutná žádná další činnost. To je způsobeno anatomickým znakem.

Nepříznivějším znakem je zákonný program pro onemocnění plic, stejně jako levogram, kombinovaný s hypertenzí. V těchto případech může být stupeň progrese základní patologie posouzen posunem osy srdce. Pokud je diagnóza neznámá a existuje významná odchylka osy od kardiologických příznaků, je třeba pacienta plně vyšetřit, aby zjistil příčinu tohoto jevu.

Doporučujeme přečíst si článek o defektu síňového septa. Z ní se dozvíte o příčinách vývoje patologie, symptomech, metodách diagnostiky a operaci.

A více o blokádě svazku Jeho.

Posunutí elektrické osy může být vlevo a vpravo, podle toho, která aktivita komor srdce převažuje. Tyto změny na EKG jsou nepřímým příznakem hypertrofie myokardu a jsou zvažovány ve spojení s dalšími indikátory. Pokud existují stížnosti na práci srdce, je nutné provést další vyšetření. U mladších dětí je gramogram fyziologickým stavem, který nevyžaduje zásah.

Odhalená blokáda bloku větve svazku ukazuje mnoho odchylek v práci myokardu. Je pravá a levá, kompletní a neúplná, větví přední větve. Co je to nebezpečná blokáda u dospělých a dětí? Jaké jsou EKG značky a léčba?

Pravidla, stejně jako EKG, jsou poměrně jednoduché. Dekódování ukazatelů u dospělých se liší od normálního u dětí a během těhotenství. Jak často můžete dělat EKG? Jak se připravit, včetně žen. Můžu s nachlazením a kašlem?

Určete T vlnu na EKG, abyste identifikovali patologické stavy srdeční aktivity. Může být negativní, vysoká, dvoufázová, zploštělá, plochá, zmenšená a také odhalená deprese koronární vlny T. Změny mohou být v segmentech ST, ST-T, QT. Co je to střídání, nesoulad, chybějící, dvouzubý hrot.

Vyšetření srdce je nezbytné za různých okolností, včetně 1 roku. Norma EKG u dětí se liší od dospělých. Jak vytvořit EKG pro děti, dekódovací indikátory? Jak se připravit? Jak často můžete dělat a co dělat, když se dítě bojí?

V důsledku zvýšeného stresu na srdci se může u dospělých i dětí vyvinout hypertrofie pravé komory. Znaky jsou patrné na EKG. Může být také hypertrofie kombinovaná - pravá a levá komora, pravá síň a komora. V každém případě je individuálně rozhodnuto o léčbě patologie.

Pacienti, kteří jsou konfrontováni se srdečními problémy, se zajímají o to, zda údaje EKG ukazují přesnou myokarditidu. Symptomy a změny budou viditelné pro zkušeného diagnostika, mohou však být předepsány i další testy, například EKG CG

Intraventrikulární vedení srdce je určeno indikacemi na EKG. Příčiny lokálních lakonických poruch u dětí, adolescentů a dospělých se liší. Jaká je role UPU?

Léčba ve formě chirurgického zákroku může být jedinou šancí pro pacienty s poruchou interatriálního septa. To může být vrozená vada u novorozence, projevuje se u dětí a dospělých, sekundární. Někdy je nezávislé zavírání.

Poměrně neobvyklá metoda se nepoužívá. Koncept znamená převod práce srdce do letadla. Lékař vyhodnocuje speciální smyčky.

Elektrická osa srdce (EOS) a příčiny jejího patologického posunu

Neúspěch všech životně důležitých systémů lidského těla má negativní důsledky. Jakmile dojde k sebemenší „poruše“ v práci vnitřních orgánů, člověk si začne stěžovat na zhoršení zdravotních, zdravotních problémů.

V poslední době však lékaři zaznamenali nárůst výskytu kardiovaskulárních patologií. Čím dříve je nemoc detekována, tím jednodušší bude pro lékaře poskytovat lékařskou péči. Pacient se může osobně domnívat, že se u něj objevily potíže, pokud neignoruje příznaky, které se objevují. Konkrétní poruchy je však možné ověřit pouze v případě, že podstoupíte diagnostické vyšetření.

Pokud máte podezření na kardiovaskulární onemocnění, kardiologové doporučují pacienty primárně na elektrokardiogram. Jedním z ukazatelů, kterým lékař věnuje zvýšenou pozornost, je elektrická osa srdce.

Definice a vlivové faktory

Kardiolog bude pečlivě studovat polohu elektrické osy srdce na elektrokardiogramu a bude schopen získat úplný obraz o práci srdečního svalu.

Protože lidské srdce je trojrozměrný orgán, lékaři představují hrudník v podobě souřadnicové roviny, díky které se jim podaří vypočítat EOS. Při provádění elektrokardiogramu na povrchu hrudníku je několik elektrod. Toto je děláno aby opravil bioelectric změny, které nastanou v jistých oblastech myokardu.

Pacienti jsou potěšeni, že elektrická osa srdce je ve správné poloze. Ne všichni pacienti však takové dobré zprávy neslyší. Někdy lékaři uvádějí, že výsledky elektrokardiogramu ukazují určité odchylky, že je zaznamenána horizontální EOS nebo její polo-vertikální poloha.

Všechno, čemu člověk nerozumí, provokuje strach, neuvěřitelnou úzkost, proto se doporučuje nevstoupit do sebe, neupustit do stresové situace, ale požádat ošetřujícího lékaře, aby vysvětlil, co znamená odchylka EOS a jaká rizika následují. Vlastnit informace o konkrétní patologii, je mnohem snazší se dostat z extrémně nežádoucích následků, restrukturalizovat svůj životní styl, aby bylo zajištěno obnovení úspěšného fungování kardiovaskulárního systému.

Normální poloha EOS

Kardiologové a diagnostici odkazují na tři základní pozice, které může elektrická osa srdce zabírat.

Vzhledem k tomu, že srdeční sval levé komory překračuje hmotnost srdečního svalu pravé komory, jsou elektrické signály a procesy v levé komoře také intenzivnější, proto se na elektrokardiogramu osa bude silněji lišit směrem k levé komoře. Nejčastěji u zdravých lidí, kteří se s kardiovaskulárním systémem nesetkávají, na kardiogramu se levá komora projeví v oblasti od 30 do 70 stupňů.

Tyto indikátory v kardiologické praxi jsou považovány za normální pozici EOS. Existují však výjimky z každého pravidla. Takže v tomto případě kardiologové věnují pozornost skutečnosti, že tenký a vysoký člověk může mít vertikální (v rozsahu 70 až 90 stupňů) polohu EOS.

Také u chunky a squat pacientů, horizontální (od 0 do 30 stupňů) EOS pozici lze určit.

Vzhledem k tomu, že v reálném životě je zřídkakdy možné uspokojit čistou asteniku nebo hyperstheniku, je spíše nutné pozorovat mezilehlou verzi možné postavy, kardiologové také zaznamenávají polo-horizontální a polo vertikální EOS během elektrokardiogramu.

Důvody změny

Pokud si lékař po EKG všimne posunutí elektrické osy na levou stranu, určitě zhodnotí, jak moc se osa odchýlila. S nevýznamnými indikátory nikdo neporazí alarm, protože to může být normou. Zejména během těhotenství je často pozorována odchylka EOS vlevo, co to je a co dělat, ujistěte se, že informujete ošetřujícího lékaře, aby se odstranil stres, který vzniká na pozadí nedorozumění.

Nicméně nejen během těhotenství lze pozorovat odchylku elektrické osy srdce od levé strany. Tyto změny mohou naznačovat vývoj některých onemocnění:

Díky těmto patologickým onemocněním se zvyšuje dutina levé komory, což způsobuje posun EOS.

Odchylku lze pozorovat nejen na levé straně, ale často diagnostikují posun elektrické osy na pravou stranu.

Odchylka EOS při provádění EKG doprava signalizuje následující patologie:

 • infarkt myokardu;
 • přetížení pravé komory;
 • ICHS s hypertenzí;
 • mitrální onemocnění;
 • plicní srdce;
 • chronická plicní patologie;
 • plicní emfyzém;
 • dextrocardia.

Kardiologové varují pacienty, že i když po EKG jim bylo řečeno, že EOS je odmítnuta doprava nebo doleva, patologii může vyhlásit pouze ošetřující lékař, ale nebude spoléhat na výsledky EKG. Díky důkladné analýze bude kardiolog schopen naprosto přesně určit patologii a uvést důvody, které tuto odchylku vyvolaly.

Diagnóza

Vytěsnění EOS není nezávislé onemocnění. Tato odchylka je vyvolána jinými patologickými procesy. Z tohoto důvodu, pokud by bylo možné určit odchylku elektrické osy na elektrokardiogramu, pouze u EKG, nelze provést přesnou diagnózu. Pacientovi se doporučuje provést další diagnostické vyšetření.

Moderní kliniky mají k dispozici vhodné nástroje, pomocí kterých je možné konkretizovat přesné důvody vyvolávající posun EOS. Jako instrumentální diagnostika se používá:

 • Ergonomie jízdních kol (stav srdečního svalu se vyhodnocuje po dodatečné zátěži, kdy pacienti dostávají běžecký pás nebo rotoped);
 • Ultrazvuk srdce (vizualizuje se struktura orgánu, hodnotí se stupeň poškození);
 • kardiogram;
 • rentgen hrudníku;
 • angiografie (odhadovaný stav tepen);
 • echokardioskopie (odhadovaný komorový stav srdce).

Stanovení posunu elektrické osy srdce a přesné důvody takového posunu umožní lékaři vytvořit léčebný plán.

Léčba

Vzhledem k tomu, že posun elektrické osy srdce není nezávislá patologie, lékaři vypracují léčebný plán zaměřený na odstranění základního onemocnění, které provokovalo takovou odchylku.

V tomto případě mohou být předepsány regulátory krevního tlaku. Všem pacientům s diagnózou onemocnění srdce se doporučuje dodržovat přísnou dietu.

Některá onemocnění srdce bohužel nejsou přístupná terapeutické léčbě, takže musíte provést operaci, která zahrnuje:

 • stentování;
 • instalace protetického poškozeného ventilu;
 • snížení tloušťky myokardu;
 • instalace kardiostimulátoru.

Pokud je možné zcela odstranit příčinu, vrátí se elektrická osa také do normálu, což je potvrzeno během příštího EKG.

EKG jako diagnostická metoda

Pacient by tak neměl analyzovat žádné změny, symptomy a výsledky výzkumu. Taková analýza by měla být důvěřována zkušenými lékaři, kteří zjistí okolnosti, vypracují léčebný plán, který podporuje plné zotavení zdraví.

Jaká je elektrická osa srdce a jaké mohou být důsledky odchylek od normy?

Elektrická osa srdce (EOS) je koncept, který implikuje činnost nervových excitací, které jsou syntetizovány a prováděny v srdci.

Tento indikátor je charakterizován součtem vedení elektrických signálů podél dutin srdce, vyskytujících se při jakékoli kontrakci srdeční tkáně.

Elektrická osa srdce je jednou z charakteristik určených EKG. Rozhodnout o diagnóze je nezbytné pro provedení dalšího výzkumu hardwaru.

Během studie elektrokardiogramu přístroj zaznamenává nervové excitace emitované různými částmi srdce použitím elektrokardiografických senzorů na různé části hrudníku.

Pro výpočet směru EOS, lékaři používají souřadnicový systém, srovnávat s tím umístění srdce. V důsledku promítání elektrod na něj se vypočítá úhel EOS.

V místech, kde oblast srdečního svalu, ve které je elektroda instalována, vydává silnější nervové excitace, je úhel EOS.

Proč je tak důležitá normální vodivost elektrických excitací srdce?

Vlákna, která tvoří srdce, jsou výborná pro nervové excitace a vytvářejí srdeční systém se svým množstvím, kde tyto nervové excitace provádějí.

Počáteční funkce srdečního svalu začíná v sinusovém uzlu s výskytem nervového vzrušení. Dále je nervový signál transportován do komorového uzlu a přenáší signál do svazku His, kterým se signál dále šíří.

Elektrická osa srdce

Umístění posledně uvedeného je lokalizováno v přepážce oddělující dvě komory, kde se odvíjí na přední a zadní nohy.

Systém nervové excitace je velmi důležitý pro zdravé fungování srdce, protože díky elektrickým impulzům nastavuje normální rytmus srdečních kontrakcí, který nastavuje zdravé fungování těla.

Pokud se ve struktuře přidržující signál objeví odchylky, pak jsou možné významné odchylky polohy EOS.

Jak je určena elektrická osa srdce?

Určete umístění EOS, s výhradou ošetřujícího lékaře, rozluštění EKG, pomocí tabulek a tabulek a nalezení úhlu alfa.

Tento úhel je tvořen dvěma přímkami. Jedním z nich je 1. osa elektrody a druhá je vektorová linie elektrické osy srdce.

Mezi funkce polohy patří:

Dalším způsobem, jak identifikovat elektrickou osu srdce, je porovnání komplexů QRS, jejichž hlavním úkolem je syntéza nervových excitací a redukce komor.

Indikátory definic jsou uvedeny níže:

Pozici elektrické osy můžete také určit pomocí tužky. Tato metoda není dostatečně přesná a v mnoha případech ji používají studenti.

Pro určení tohoto způsobu je zadní strana tužky připevněna k výsledkům elektrokardiogramu na místech tří vodičů a je určena nejvyšší R-vlna.

Po tom, ostrá strana tužky je poslána k R-vlna, v vedení, kde to je jak velký jak možný.

Dále je určena elektrická osa:

Normální indikátory EOS

Hranice normálních úrovní elektrické osy srdce jsou určeny studiem elektrokardiogramu.

V hmotnostním poměru je pravá komora větší než levá. Proto jsou nervové excitace mnohem silnější, což posílá EOS.

Pokud porovnáme srdce se souřadnicovým systémem, pak bude jeho poloha v rozsahu od třiceti do sedmdesáti stupňů.

Toto uspořádání je normální pro osu. Jeho poloha se však může pohybovat od nuly do devadesáti stupňů, což se liší od osobních parametrů lidského těla:

 • Horizontální V drtivé většině případů je registrován u lidí krátkého vzrůstu, ale s velkou hrudní kostí;
 • Vertikální. Většinou se zaznamenává u lidí s vysokým růstem, ale tenkých.
Varianty polohy EOS

Při upevňování elektrické osy srdce jsou výše uvedené polohy zřídka zaznamenány. V převážném počtu případů se zaznamenává polo-horizontální a polo-vertikální poloha osy.

Všechny výše uvedené možnosti umístění jsou normální indikátory. Otáčení srdce promítáním na souřadnicový systém pomůže určit polohu srdce a diagnostikovat možné nemoci.

Výsledky elektrokardiogramu mohou být zaznamenány EOS rotací kolem osy souřadnic, což může být normou. Tyto případy jsou posuzovány individuálně v závislosti na příznacích, stavu, stížnostech pacienta a výsledcích dalších vyšetření.

Porušení normy jsou odchylky ve směru doleva nebo doprava.

Normální výkon u dětí

Pro děti zaznamenává jasný posun osy na EKG, v procesu růstu, normalizuje. Po dobu jednoho roku od narození je indikátor obvykle umístěn svisle. Normalizace je charakterizována zvýšením a rozvojem levé komory.

U dětí ve školním a předškolním věku převažuje normální elektrická osa srdce, také vertikální a velmi zřídka horizontální.

Normy pro děti:

 • Děti se pohybují od devadesáti do sto sedmdesáti stupňů;
 • Děti od jednoho do tří let - vertikální poloha osy;
 • Dospívající - normální poloha osy.
EKG novorozence

Jaký je účel EOS?

Pouhým vysunutím elektrické osy srdce nemoc není diagnostikována. Tento faktor je jedním z parametrů, na jejichž základě mohou diagnostikovat abnormality v těle.

V některých patologiích je nejvýraznější odchylka os.

Patří mezi ně:

 • Nedostatečný přívod krve do srdce;
 • Primární poškození srdečního svalu, které není spojeno se zánětlivými, nádorovými, ischemickými lézemi;
 • Srdeční selhání;
 • Vady srdce.
Normální poloha EOS

Co to znamená posunout EOS doprava?

Úplná blokáda zadní větve jeho svazku také vede k porušení elektrické osy doprava. V případě registrace pravostranného zkreslení je možné okysličování patologického růstu dimenze pravé komory, která je zodpovědná za dodávání krve do plic.

Onemocnění zahrnuje zúžení tepny plic a nedostatečnosti trikuspidální chlopně.

Patologický růst pravé komory nastane, když ischemie a / nebo srdeční selhání, a další nemoci, které nevznikají pod vlivem zánětlivých a ischemických procesů.

Hypertrofie pravé komory

Co znamená posun EOS na levou stranu?

Při určování posunutí elektrické osy na levou stranu může znamenat patologické zvýšení levé komory a její přetížení.

Tento patologický stav je ve většině případů provokován následujícími faktory ovlivnění:

 • Neustálé zvyšování krevního tlaku, což vede k tomu, že komora se stahuje mnohem silněji. Takový proces vede ke skutečnosti, že roste na váze, a tedy ve velikosti;
 • Ischemické ataky;
 • Srdeční selhání;
 • Primární léze srdce, nesouvisející s ischemickými a zánětlivými procesy;
 • Poškození ventilu levé komory. Zahrnuje zúžení největší nádoby v lidském těle - aortu, která narušuje normální uvolňování krve z levé komory a její nedostatečnost ventilu, když je část krve vrácena zpět do levé komory;
 • Dělejte lidi na sportu na profesionální úrovni. V tomto případě je nutné konzultovat se sportovním lékařem o dalším cvičení.

Porušení normálních hranic elektrické osy může být buď vrozený, nebo získaný. Ve většině situací jsou srdeční vady důsledkem horečky revmatismu.

Také posunutí elektrické osy na levou stranu se může objevit, když je vodivost nervových excitací uvnitř komor přemístěna a přední noha jeho svazku je blokována.

Odchylka osy srdce k levici se často vyvíjí s hypertrofií levé komory

Příznaky

Samostatné zkreslení EOS neznamená žádné příznaky. Ale protože se vyskytuje jako důsledek patologického stavu, symptomy odpovídají onemocnění přítomnému v těle.

Nejběžnějšími příznaky jsou:

 • Bolesti hlavy;
 • Bolest v srdci;
 • Opuch nohou a obličeje;
 • Těžké dýchání;
 • Nedostatek vzduchu.

Pokud zaznamenáte sebemenší příznaky, měli byste se poradit s kardiologem. Včasná diagnostika a účinná léčba mohou zachránit život pacienta.

Diagnostika

Aby bylo možné diagnostikovat nemoci související s narušením elektrické osy srdce, je nutné k potvrzení diagnózy provést i několik studií hardwaru.

Patří mezi ně:

 • Ultrazvukové vyšetření (ultrazvuk). Je to metoda, která dává velké množství informací o stavu srdce, ve kterém je možné určit strukturální poruchy v srdci. Při tomto vyšetření se na obrazovce zobrazí vizuální obraz stavu srdce, který pomůže diagnostikovat zvýšení. Metoda je bezpečná a bezbolestná, takže je přístupná všem lidem, včetně kojenců a těhotných žen;
 • Denní elektrokardiogram. Umožňuje určit nejmenší nepravidelnosti v práci srdce metodou vyšetření elektrokardiografem během dne;
 • MRI srdce - je velmi obtížný typ bezpečného výzkumu a je velmi účinný. Mnoho lidí se mylně domnívá, že je spojeno s ionizujícím zářením, ale není to tak. Základem magnetické magnetické rezonance je magnetické pole, stejně jako radiofrekvenční pulsy. V době vyšetření je pacient umístěn do speciálního přístroje - tomografu;
 • Vzorky se zátěží (běžecký pás, veloergometrie). Běžecký pás je studie během zátěže na speciálním typu běžeckého pásu. Ergonomie jízdních kol je podobným způsobem kontroly, ale za pomoci speciálního jízdního kola;
 • X-ray hrudní kosti. Při provádění této metody výzkumu je pacient ozářen rentgenovým zářením. Výsledky pomáhají určit nárůst v srdci;
 • Coronografie Používá se v případech podezření na ischemické infarkty srdce, které jsou charakterizovány zúžením koronárních tepen, které krví srdce krví.

Volba metody výzkumu náleží ošetřujícímu lékaři v závislosti na pacientových potížích a symptomech.

Léčba

Všechny nemoci uvedené v tomto článku mohou být diagnostikovány pouze na jedno porušení elektrické osy. Při zjištění zkreslení je nutné konzultovat kardiologa a provést další výzkum.

Registrace porušení v jednom směru nebo jiném nevyžaduje léčbu.

Normalizuje se po odstranění původního patologického stavu. A pouze jeho odstraněním se indikátory elektrických os vrátí do normálu.

Jaké by to mohly být důsledky?

Nástup zátěže závisí na onemocnění, které způsobilo odchylku elektrické osy.

Vzhledem k nedostatečnému přívodu krve do srdce (ischémie) se dostanu k následujícím komplikacím:

 • Tachykardie. Patologické zvýšení rychlosti kontrakce srdce nastane, když myokard nemá dostatečný objem krve pro zdravou práci, kterou se snaží kompenzovat ve velkém počtu kontrakcí;
 • Smrt srdeční tkáně. Progresí infarktu myokardu v důsledku dlouhodobého hladovění kyslíkem, vyvolaného nedostatečným přísunem krve do srdce, je nevyhnutelná;
 • Selhání oběhu v těle. V souvislosti s oběhovými selháním v těle může dojít k prokrvení krve, odumření životně důležitých orgánů, gangréně a dalších nenahraditelných komplikací;
 • Porušení struktury srdce;
 • Smrtící výsledek. Rozsáhlý infarkt myokardu a další závažné komplikace mohou vést k rychlé smrti.

Aby se předešlo vzniku závažných komplikací a předešlo možnému neočekávanému úmrtí, měli byste ihned po zjištění příznaků jít do nemocnice.

Vyšetření pomůže lékařům správně diagnostikovat nemoc a předepsat účinnou terapii nebo operaci.